Home page > Usnesení vlády č. 1194

Usnesení vlády č. 1194

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194

k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek
ve znění

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. prosince 2016 č. 1167

o změně usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194,

k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek


V l á d a


I. s c h v a l u j e s účinností od 1. dubna 2001 Pravidla připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsob vypořádání připomínek, uvedená v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit dodržování pravidel uvedených v bodě I tohoto usnesení, vytvořit k tomu potřebné odborné a organizační předpoklady a stanovit způsob součinnosti útvarů jimi řízených ministerstev a ostatních ústředních orgánů statní správy při projednávání a posuzování návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO.

Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních orgánů
státní správy
Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

 

P ř í l o h a
k usnesení vlády
ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194

Pravidla připomínkového řízení
k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO
a způsob vypořádání připomínek

ve znění

P ř í l o h y
k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1167

o změně usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194,

 k Pravidlům připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační

 dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek

Čl. 1
Úvodní ustanovení


(1) Účelem Pravidel připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek je, v návaznosti na zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, sjednotit postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při projednávání a posuzování návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO.

(2) Standardizační dohoda NATO (dále jen „standardizační dohoda") je písemné ujednání, které umožňuje zavedení stejné nebo obdobné výzbroje, munice a jiného materiálu a stejných nebo obdobných způsobů činnosti v oblasti operační, logistické a administrativní.

(3) Návrh na přistoupení ke standardizační dohodě (dále jen „návrh na přistoupení") je dokument, který je podkladem pro vypracování „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO". Návrh na přistoupení zpracovává Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad") a zaujímají k němu stanovisko ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, případně další připomínková místa. Vzor tiskopisu „Návrh na přistoupení ke standardizační dohodě NATO" je uveden v příloze č. 1. Vzor tiskopisu „Stanovisko k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO" je uveden v příloze č. 2.

(4) Přistoupení ke standardizační dohodě je vyjádření České republiky k jejímu obsahu formou „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO".

(5) Zavedení standardizační dohody je obsahové začlenění požadavků standardizační dohody do právních předpisů České republiky, českých technických norem, českých obranných standardů a do interních normativních aktů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, případně dalších připomínkových míst, a jejich současné splnění. Zavedení standardizační dohody oznamují ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, případně další připomínková místa Úřadu formou „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO", který následně informuje orgány NATO. Vzor tiskopisu „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO" je uveden v příloze č. 3.

Čl. 2
Připomínkové řízení

(1) Návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, která přesahuje působnost Ministerstva obrany, zašle Úřad dopisem ředitele ke stanovisku ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy, jejichž působnosti se standardizační dohoda přímo týká.

(2) Považuje-li to Úřad, z obsahového hlediska standardizační dohody, za nezbytné a potřebné, zašle návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou ke stanovisku i dalším připomínkovým místům.

(3) Lhůta pro sdělení stanoviska činí 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na přistoupení, pokud Úřad nestanoví lhůtu delší. Stanovisko schvaluje náměstek pověřený ministrem nebo vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy.

Čl. 3
Požadavky na zpracování stanoviska

(1) Připomínková místa uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 zpracují své stanovisko k návrhu na přistoupení podle jednotlivých bodů tiskopisu uvedeného v příloze č. 2. U bodů tiskopisu, které se připomínkového místa z hlediska jeho působnosti netýkají, připomínkové místo uvede „netýká se", případně uvede ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy jehož působnosti se daný bod dotýká.

(2) Ve svém stanovisku se připomínkové místo vyjádří k tomu, zda

a) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v právních předpisech (druh, název a číslo) a v jakém rozsahu, zda je potřebné právní předpisy změnit nebo zpracovat a vydat nové,

b) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v českých technických normách (název a číslo), zda je potřebné české technické normy změnit, nebo zpracovat a vydat nové,

c) je potřebné vytvořit český obranný standard nebo změnit již platný český obranný standard,

d) jsou požadavky standardizační dohody obsaženy v interních normách připomínkového místa, případně zda je potřebné interní normy změnit nebo zpracovat a vydat nové,

e) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit počet pracovních sil připomínkového místa nad stávající počet a případný požadavek podrobně odůvodní,
f) bude potřebné pro realizaci standardizační dohody navýšit věcné a finanční zdroje připomínkového místa nad rámec již přidělených a případný požadavek podrobně odůvodní.

Dále uvede předpokládaný termín splnění obsahových požadavků standardizační dohody v rámci své působnosti.

(3) Ve svém stanovisku se připomínkové místo dále vyjádří ke standardizační dohodě a uvede, zda

a) souhlasí se zvoleným způsobem přistoupení ke standardizační dohodě, jak jej navrhl Úřad v zaslaném návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO,

nebo

b) nesouhlasí se zvoleným způsobem přistoupení ke standardizační dohodě, jak jej navrhl Úřad v zaslaném návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a navrhuje zvolit jiný způsob přistoupení ke standardizační dohodě. Volba odlišného způsobu přistoupení ke standardizační dohodě musí být zcela jasně, jednoznačně a podrobně zdůvodněna[1].

Čl. 4
Způsob vypořádání připomínek

(1) Pokud jsou stanoviska připomínkových míst k návrhu na přistoupení a standardizační dohodě jednotná, zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO" a předloží je řediteli Úřadu ke schválení.

(2) Jsou-li stanoviska připomínkových míst k návrhu na přistoupení a standardizační dohodě rozdílná, projedná je Úřad do 30 dnů s připomínkovými místy na společném jednání.

 (3) Nedojde-li na společném jednání k ujednocení stanovisek připomínkových míst k návrhu na přistoupení, předloží Úřad návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, prostřednictvím ministra obrany, k projednání vládě, bez dalšího připomínkového řízení.

(4) Součástí materiálu předkládaného Úřadem k projednání vládě je návrh rozhodnutí vlády a předkládací zpráva. Předkládací zpráva obsahuje

a)       stručné vyjádření obsahu návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě a standardizační dohody a účelu sledovaného předloženým materiálem,

b)       sdělení, kterým připomínkovým místům byl návrh na přistoupení ke standardizační dohodě a standardizační dohoda zaslán ke stanovisku,

c)       sdělení, která připomínková místa stanovisko nezaslala,

d)       vymezení rozdílného stanoviska (popř. stanovisek), které je předkládáno vládě k projednání jako rozpor, jež se nepodařilo vyřešit s uvedením připomínkového místa, které stanovisko zaujalo, a z jakého důvodu nebylo stanovisku vyhověno,

e)       stanovisko Úřadu k rozdílnému stanovisku.

(5) K projednání vládě Úřad vždy předloží, prostřednictvím ministra obrany, návrh na přistoupení spolu se standardizační dohodou, v případě, že byl uplatněn připomínkovým místem požadavek na navýšení počtu pracovních sil nebo věcných a finančních zdrojů ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. e) a f). V takovém případě Úřad postupuje podle čl. II Jednacího řádu vlády.

(6) Na základě rozhodnutí vlády zpracuje Úřad „Prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO" a předloží je řediteli Úřadu k podpisu.

Čl. 5
Zavedení standardizační dohody

Připomínková místa zašlou do 15 pracovních dnů po zavedení standardizační dohody Úřadu hlášení na tiskopise uvedeném v příloze 3.

 

 

Příloha č. 1

Vzor

 

NÁVRH NA PŘISTOUPENÍ KE STANDARDIZAČNÍ DOHODĚ NATO

 

1. Standardizační dohoda číslo, edice, návrh dokumentu na přistoupení (RD)*)

 

 

2. Anglický název standardizační dohody

 

 

3. Český název standardizační dohody

 

 

4. Cíl standardizační dohody

 

 

5. Pracovní skupina NATO a zástupce ČR v této skupině

 

 

6. Cíle výstavby schopností, kterých se standardizační dohoda dotýká

 

 

7. Návrh způsobu přistoupení ke standardizační dohodě včetně znění případných výhrad a/nebo komentářů

a) přistoupit a zavést

b) přistoupit a zavést s výhradami

c) přistoupit a zavést v budoucnu

d) přistoupit a zavést v budoucnu s výhradami

e) nepřistoupit

f) neúčastnit se

 

8. Způsob administrativního zavedení standardizační dohody

a) právní předpis České republiky

b) česká technická norma

c) český obranný standard

d) interní normativní akt (vnitřní předpis)

 

9. Předpokládané datum zavedení standardizační dohody

a) pozemní síly:

b) vzdušné síly:

10. Součinnostní složky (rezortní i mimorezortní) a jejich stanoviska

 

 

11. Zajištění lidských zdrojů

 

 

12. Zajištění věcných zdrojů

 

 

13. Zajištění financování

 

 

14. Zpracovatel návrhu na přistoupení

 

Funkce:

Hodnost (titul):

Jméno a příjmení:

Tel. číslo:

 

……………………                                                                        ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

Stanoviska

 

Správce standardizační třídy

 

Se způsobem přistoupení ke standardizační dohodě souhlasím.

 

Funkce:

Hodnost (titul):

Jméno a příjmení:

Tel. číslo:

 

 

 ……………………                                                                       ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

Majetkový hospodář

 

Se způsobem přistoupení ke standardizační dohodě souhlasím.

 

Funkce:

Hodnost (titul):

Jméno a příjmení:

Tel. číslo:

 

 

 ……………………                                                                       ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

Správce standardizační skupiny

 

Se způsobem přistoupení ke standardizační dohodě souhlasím.

 

Funkce:

Hodnost (titul):

Jméno a příjmení:

Tel. číslo:

 

 

 ……………………                                                                       ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

 

 

Příloha č. 2

Vzor

 

STANOVISKO K NÁVRHU NA PŘISTOUPENÍ KE STANDARDIZAČNÍ DOHODĚ NATO

 

1. Standardizační dohoda číslo, edice, návrh dokumentu na přistoupení (RD)*)

 

 

2. Anglický a český název standardizační dohody

 

 

3 Připomínky k předloženému návrhu na přistoupení

 

 

4. Obsah standardizační dohody je upraven v právních předpisech

 

 

5. Obsah standardizační dohody je obsažen v českých technických normách (ČSN), popř. jiných zavedených normách (EN, ISO, ISO/IEC apod.)

 

6. Návrh na úpravu stávajícího, popř. vytvoření nového českého obranného standardu

 

 

7. Obsah standardizační dohody je obsažen v těchto interních normativních aktech (vnitřních předpisech), popř. návrh na jejich úpravu nebo tvorbu

 

8. Potřeba zajištění lidských zdrojů

 

9. Potřeba zajištění věcných a finančních zdrojů

 

10. Návrh způsobu přistoupení ke standardizační dohodě včetně znění případných výhrad a/nebo komentářů

a) přistoupit a zavést

b) přistoupit a zavést s výhradami

c) přistoupit a zavést v budoucnu

d) přistoupit a zavést v budoucnu s výhradami

e) nepřistoupit

f) neúčastnit se

 

11. Navrhovaný termín zavedení standardizační dohody

 

12. Zpracovatel stanoviska k návrhu na přistoupení

 

Jméno a příjmení:

Organizace:

Tel. číslo:

 

 ……………………                                                                       ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

 

 

 

Pokyny k jednotlivým bodům stanoviska k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO

1.  Standardizační dohoda číslo, edice, návrh dokumentu na přistoupení (RD)*):

Určit jednoznačně dokument. Číslo standardizační dohody je čtyřmístné a je vždy doplněno pořadovým číslem její edice, což tvoří úplné označení vyhlášené standardizační dohody. Pokud se jedná o návrh dokumentu na přistoupení (RD), přidá se na konec označení ještě pořadové číslo RD.

2.  Anglický a český název standardizační dohody:

Uvést přesný název standardizační dohody v anglickém a českém jazyce (opsat z návrhu na přistoupení).

3.  Připomínky k předloženému návrhu na přistoupení:

V rámci připomínek je možno např. uvést, zda je třeba návrh na přistoupení dopracovat, zda se doručený návrh týká ministerstva nebo jiného správního úřadu, zda je třeba návrh zaslat ještě jinému ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu apod. Případné připomínky musí být řádně zdůvodněny.

4.  Obsah standardizační dohody je upraven v právních předpisech:

Uvést, zda jsou obsahové požadavky standardizační dohody již v právních předpisech (zákon, vyhláška, nařízení vlády) zapracovány plně nebo částečně.

5.  Obsah standardizační dohody je obsažen v českých technických normách (ČSN), popř. jiných zavedených normách (EN, ISO, ISO/IEC apod.):

Uvést, zda jsou obsahové požadavky standardizační dohody obsaženy v ČSN nebo jiných normách a pokud ne, uvést, zda se předpokládá jejich vypracování.

6.  Návrh na úpravu stávajícího, popř. vytvoření nového českého obranného standardu:

Návrh na vytvoření nového ČOS se podává tehdy, pokud obsahové požadavky materiálové standardizační dohody nejsou obsaženy v právních předpisech ČR nebo v ČSN. Pokud jsou obsahové požadavky standardizační dohody obsaženy v předchozích dokumentech (body 4 a 5) jen částečně, zpracuje se ČOS na chybějící část a v ostatním se odvolá na ČSN nebo právní předpis. V první řadě je třeba hledat možnost úpravy některého z již vydaných ČOS. Texty aktuálně platných vydání ČOS, včetně textů případných oprav ČOS (s výjimkou ČOS zařazených do řízené distribuce), jsou k dispozici na internetu na adrese: www.oos.army.cz.

7.  Obsah standardizační dohody je obsažen v těchto interních normativních aktech (vnitřních předpisech), popř. návrh na jejich úpravu nebo tvorbu:

Uvést interní normativní akty (vnitřní předpisy) připomínkového místa, které danou problematiku řeší, nebo se v nich řešení této problematiky předpokládá.

8.  Potřeba zajištění lidských zdrojů:

Uvést potřebu lidských zdrojů nad rámec stávajících počtů včetně toho, zda je připomínkové místo schopno tyto zvýšené počty pokrýt nebo budou vyžadovat pokrytí z jiných zdrojů. V případě pokrytí z jiných zdrojů je nezbytné doplnit podrobnou analýzu a odůvodnění. V případě, že se zdroje nevyžadují, uvést „bez nároků na zdroje“.

9.  Potřeba zajištění věcných a finančních zdrojů:

Uvést potřebu věcných a finančních zdrojů nad rámec přidělených zdrojů včetně stanoviska, zda je připomínkové místo schopno tyto zvýšené potřeby pokrýt nebo budou vyžadovat pokrytí z jiných zdrojů. V případě pokrytí z jiných zdrojů je nezbytné doplnit podrobnou analýzu a odůvodnění. V případě, že se zdroje nevyžadují, uvést „bez nároků na zdroje“.

10. Návrh způsobu přistoupení ke standardizační dohodě včetně znění případných výhrad a/nebo komentářů:

Ponechat jedinou volbu vybranou z bodů a) až f), ostatní volby smazat.

Navrhovaný způsob přistoupení [mimo volbu „a) přistoupit a zavést“] stručně a výstižně odůvodnit formou komentářů a/nebo výhrad v bodě 10 stanoviska. S ohledem na správnost použité odborné terminologie toto odůvodnění uvést v českém i anglickém jazyce. Znění případných výhrad a/nebo komentářů je buď možno převzít z návrhu na přistoupení, nebo je zformulovat odlišně.

U standardizační dohody, která přejímá jeden nebo více spojeneckých standardů, se volba způsobu přistoupení, případné komentáře a/nebo výhrady vztahují v plné míře i na text jí přejímaných standardů.

a) přistoupit a zavést znamená vyjádření plného souhlasu s textem standardizační dohody a úmyslu zavést jí přejímané spojenecké standardy v plném rozsahu do stanovené časové lhůty.

b) přistoupit a zavést s výhradami znamená vyjádření všeobecného souhlasu s textem standardizační dohody a úmyslu zavést jí přejímané spojenecké standardy pouze částečně (ve vymezeném rozsahu) do stanovené časové lhůty. Uvedením výhrad (Reservations) se vymezují odchylky od textu dohody nebo textu přejímaných standardů, nebo specifikují překážky realizace jejich úplného zavedení (např. právní, finanční, jiného druhu). Výhradu ke znění textu je třeba identifikovat odkazem na místo v textu, případně lze v komentářích (Comments) vyjádřit pozměňovací návrhy k jejímu vyřešení.

c) přistoupit a zavést v budoucnu znamená vyjádření souhlasu s textem standardizační dohody a úmyslu zavést jí přejímané spojenecké standardy v plném rozsahu, ale momentálně není možno stanovit přesné nebo předpokládané datum jejího zavedení. V komentáři stručně uvést důvod volby tohoto způsobu přistoupení (např. finanční náklady nepokryté zdroji, chybějící koncepce, nedořešená kolize právních předpisů, apod.).

d) přistoupit a zavést v budoucnu s výhradami znamená vyjádření souhlasu s textem standardizační dohody a úmyslu zavést jí přejímané spojenecké standardy pouze částečně (ve vymezeném rozsahu), ale momentálně není možno stanovit přesné nebo předpokládané datum jejího zavedení. Uvedením výhrad se vymezují odchylky od textu dohody nebo textu přejímaných standardů, nebo specifikují překážky realizace jejich úplného zavedení. Výhradu ke znění textu je třeba identifikovat odkazem na místo v textu, případně lze v komentářích vyjádřit pozměňovací návrhy k jejímu vyřešení. V komentáři stručně uvést důvod volby tohoto způsobu přistoupení.

e) nepřistoupit znamená vyjádření zásadního nesouhlasu s obsahem standardizační dohody, případně jí přejímaných spojeneckých standardů. Uplatňuje se tehdy, existuje-li podstatná námitka proti vyhlášení standardizační dohody za platnou, protože není vhodné, aby v předložené podobě byla standardizační dohoda v NATO zaváděna. V komentáři přesně a jednoznačně uvést důvod volby tohoto způsobu přistoupení a případné pozměňovací návrhy, které by učinily standardizační dohodu přijatelnou. Řádně odůvodněná odpověď může zabránit vyhlášení platnosti standardizační dohody, proto je třeba důkladně zvážit její potenciální dopad na interoperabilitu v NATO.

f) neúčastnit se znamená vyjádření úmyslu zdržet se aktivní činnosti v oblasti, které se standardizační dohoda týká, a to protože ČR buď chybí schopnost dokument posoudit, nebo nemá zájem na spolupráci. Rovněž se tímto sděluje, že nejsou námitky proti vyhlášení standardizační dohody za platnou v NATO. V komentáři stručně uvést důvod volby tohoto způsobu přistoupení.

11. Navrhovaný termín zavedení standardizační dohody

Uvést předpokládaný termín zavedení standardizační dohody v rámci ministerstva nebo jiného správního úřadu. Vyplňuje se jen v případě přistoupení podle bodu 10 písm. a) nebo b). Termín se uvede se ve tvaru: DOP + x měs., kde x = počet měsíců od data vyhlášení standardizační dohody za platnou v NATO (DOP).

12. Zpracovatel stanoviska k návrhu na přistoupení

Uvést zpracovatele stanoviska k návrhu na přistoupení včetně jeho organizačního zařazení (zkratkou), telefonického spojení a data podpisu.

 

Příloha č. 3

Vzor

 

HLÁŠENÍ O ZAVEDENÍ STANDARDIZAČNÍ DOHODY NATO

 

1. Standardizační dohoda číslo, edice

 

 

2. Anglický a český název standardizační dohody

 

 

3. Datum zavedení standardizační dohody

 

 

4. Dokument, kterým byla standardizační dohoda zavedena

 

 

5. Doplňující informace (potvrzení nebo změna způsobu přistoupení a dále případných výhrad a/nebo komentářů z návrhu na přistoupení)

 

 

6. Zpracovatel hlášení

 

Jméno a příjmení:

Organizace:

Tel. číslo:

 

 ……………………                                                                       ……………………………….

               Datum                                                                                               Podpis

 

 

Pokyny k  jednotlivým bodům hlášení o zavedení standardizační dohody NATO

1.  Standardizační dohoda číslo, edice:

Určit jednoznačně dokument. Číslo standardizační dohody je čtyřmístné a je vždy doplněno pořadovým číslem její edice, což tvoří úplné označení standardizační dohody, vyhlášené za platnou v NATO. Práce na zavedení dané edice standardizační dohody se vždy realizují až po jejím vyhlášení za platnou v NATO.

2.  Anglický a český název standardizační dohody:

Uvést přesný název standardizační dohody v anglickém a českém jazyce (opsat z návrhu na přistoupení).

3.  Datum zavedení standardizační dohody:

Uvést přesné datum zavedení. Dokument zavádějící standardizační dohodu musí být schválen nejpozději k datu zavedení.

4.  Dokument, kterým byla standardizační dohoda zavedena:

Uvést přesnou specifikaci dokumentu (označení a název v českém a anglickém jazyce).

5.  Doplňující informace (potvrzení nebo změna způsobu přistoupení a dále případných výhrad a/nebo komentářů z návrhu na přistoupení):

Uvést potvrzení nebo změnu způsobu přistoupení a dále případných výhrad a/nebo komentářů z návrhu na přistoupení. Nedochází-li k žádné z vyjmenovaných změn, uvést „beze změn při zavedení“. S ohledem na správnost použité odborné terminologie se nové znění výhrad a/nebo komentářů uvádí v českém i anglickém jazyce. Blíže viz pokyny pro vyplnění bodu 10 stanoviska k návrhu přistoupení ke standardizační dohodě NATO.

6.  Zpracovatel hlášení:

Uvést zpracovatele hlášení o zavedení včetně jeho organizačního zařazení (zkratkou), telefonického spojení a data podpisu.

 


[1] Všechny možné způsoby přistoupení ke standardizační dohodě jsou uvedeny a podrobně popsány v pokynech pro vyplnění bodu 10 Přílohy č. 2 k těmto Pravidlům – „Stanovisko k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO“.

*)       RD – Ratification draft

*)       RD – Ratification draft

 

 

Nahoru