Home page > O nás

O nás

Odbor obranné standardizace

Je orgánem Úřadu pro tvorbu a realizaci standardizační politiky. K tomu vypracovává koncepce, zásady, postupy a návrhy. Zastupuje Českou republiku ve standardizačním výboru NATO – AC/321 a ve vybraných pracovních skupinách NATO.


V souladu s obecně závaznými právními předpisy:

 • zabezpečuje proces přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO,
 • eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační dohody NATO a související spojenecké publikace,
 • oznamuje přistoupení České republiky ke standardizační dohodě NATO ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 • zasílá příslušným orgánům NATO prohlášení o přistoupení ke standardizační dohodě NATO, podepsané za Českou republiku ředitelem Úřadu,
 • zajišťuje proces tvorby, schvalování, vydávání, revizí a aktualizací českých obranných standardů (dále jen „ČOS“) a vede jejich evidenci,
 • rozhoduje, v rámci procesu tvorby ČOS, o návrhu na jeho tvorbu, o určení zpracovatele návrhu ČOS, o sporných otázkách mezi zpracovatelem ČOS a posuzovatelem,
 • předkládá ČOS ke schválení řediteli Úřadu,
 • oznamuje zpracovávání návrhu ČOS, jeho opravy, schválení a zrušení ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
 • vydává a rozesílá ČOS, pokud tím nepověří právnickou osobu zřízenou Ministerstvem obrany.

Z pověření Ministerstva obrany:

 • odpovídá za řízení procesu obranné standardizace v rezortu Ministerstva obrany (dále jen „MO“) a za tvorbu a realizaci standardizační politiky MO, 
 • vypracovává návrhy pro harmonizaci standardizačního procesu s jednotlivými oblastmi obranného plánování v rámci jeho struktur,
 • vytváří jednotnou koncepci systému obranné standardizace v rezortu MO a harmonizuje jí se systémem standardizace NATO,
 • přiděluje standardizační dohody NATO příslušným správcům standardizačních skupin do správy ke zpracování návrhů na přistoupení ke standardizačním dohodám NATO a hlášení o zavedení standardizačních dohod NATO,
 • zpracovává vnitřní předpisy MO, upravující oblast obranné standardizace a posuzuje vnitřní předpisy MO dotýkající se oblasti obranné standardizace na jednotlivých úsecích jeho působnosti,
 • koordinuje účast odborných orgánů MO při tvorbě, novelizaci a správě ČOS,
 • řídí proces standardizace terminologie AČR a udržuje jednotnou terminologii v souladu s terminologií NATO,
 • informuje ve Věstníku MO o vydání, změnách a zrušení standardizačních dohod a standardizačních doporučení NATO, o přistoupení České republiky ke standardizačním dohodám NATO a o jejich zavedení v ČR, dále ve Věstníku MO informuje o zpracování návrhu, schválení, zrušení a opravách ČOS,
 • spolupracuje s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu v rozsahu platného znění Dohody mezi MO a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky ve věci vzájemné spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a Prováděcího protokolu k této dohodě,
 • plní úlohu rezortního kontaktního pracoviště MO ve vztahu k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví při implementaci přejímaných norem Evropské unie do národního prostředí a při plnění úkolů dle směrnice EU 98/34 a ředitel odboru zastupuje rezort MO v Radě pro technickou normalizaci,
 • řídí a zabezpečuje provoz a rozvoj informačního systému standardizace,
 • eviduje, uchovává a zpřístupňuje standardizační doporučení NATO a související spojenecké publikace. Přiděluje standardizační doporučení NATO do správy příslušným správcům standardizačních skupin k jejich schvalování,
 • podílí se na zabezpečení agendy evropské obranné standardizace,
 • zpracovává a průběžně aktualizuje dva řídící dokumenty schvalované ředitelem Úřadu:        

          - Plán obranné standardizace na kalendářní rok s výhledem na další roky,

          - Odborná instrukce pro obrannou standardizaci - Přidělení standardizačních dohod NATO a českých obranných standardů do správy.

 

Nahoru